Học tập Bác Hồ

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TÔI YÊU VIỆT NAM Năm học : 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:49
 
     UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           Số:    /BC-MGSB Tam Hải, ngày 21 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ TÔI YÊU VIỆT NAM
Năm học : 2023-2024
Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-MGSB ngày 27 tháng 9 năm 2023 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam về triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt
Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2023-2024

          Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường, lớp. Nay trường mẫu giáo Sao Biển báo cáo việc thực hiện kế hoạch “Chương trình Tôi yêu Việt Nam” năm học 2023-2024 với những nội dung như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Đặc điểm tình hình của trường.
- Tổng số nhóm lớp 8/8 lớp (7 lớp cơ sở Tân Lập, 1 lớp cơ sở Xuân Mỹ)
Số trẻ: 182 trẻ, trong đó:
3 Tuổi: 1 trẻ
4 Tuổi: 94 trẻ
+ 5 Tuổi: 87 trẻ
2. Thuận lợi
- Nhà trường được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời Phòng GDĐT Huyện Núi Thành về thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
- Nhà trường chú trọng đầu tư trang bị cơ sở vật chất, tài liệu bồi dưỡng thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cho CBGV, NV trong nhà trường.
- Bản thân mỗi giáo viên luôn lồng ghép các hoạt động giáo dục ATGT vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày một cách phù hợp, có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của trẻ và thực tiễn của trường, lớp. Tích cực học tập nâng cao về kiến thức, tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.
Cha mẹ trẻ tích cực hưởng ứng thực hiện tốt quy định an toàn giao thông khi đưa đón con.
3. Khó khăn:
Đồ dùng đồ chơi mô hình sa bàn ATGT ở các lớp chưa đa dạng. Các hình thức tổ chức các hoạt động lồng ghép giáo dục ATGT vào các hoạt động trong ngày chưa thực sự đa dạng, phong phú.
Do sân trường nền gạch, diện tích nhỏ không đảm bảo nên mô hình ngoài sân trường làm cơ động bầy ra thu vào nên rất khó khăn trong các hoạt động
II. Kết quả triển khai kế hoạch và thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, năm học 2023-2024.
1. Công tác quản lý, chỉ đạo
- Nhà trường triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo kết hợp hài hòa, không trùng lặp về nội dung, thời gian với các chương trình khác có liên quan đến ATGT; tăng cường sự chỉ đạo và sự phối hợp chỉ  đạo chặt chẽ giữa nhà trường  với các cấp lãnh đạo ban ngành... trong việc triển khai thực hiện Chương trình.
- Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” năm học 2023-2024 tại nhà trường và triển khai tới 100% CB,GV,NV và phụ huynh trong trường.
- Ban chỉ đạo nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát khi triển khai thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
Tham gia các lớp tập huấn của Sở GDĐT và Phòng GDĐT tổ chức.
- Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Đã tổ chức lớp tập huấn triển khai và thực hiện kế hoạch Thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” 100% CB,GV,NV đã tham gia.
- Nhà trường đã xây dựng dự toán kinh phí theo quy định để tổ chức hội thảo, lớp tập huấn và cấp phát tài liệu, đầu tư nguyên vật liệu xây dựng mô hình an toàn giao thông cho trẻ thực hành trải nghiệm: Đã hoàn thành mô hình an toàn giao thông để trẻ được thực hành, trải nghiệm.
Chương trình đã được nhà trường triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đáp ứng yêu cầu về tiến độ trên cơ sở tuân thủ mọi quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu xây dựng kế hoạch lựa chọn các nội dung hình thức để xây dựng kế hoạch giáo dục ATGT cho trẻ mầm non phù hợp với điều kiện lớp học và phù hợp đặc thù địa phương lồng ghép giáo dục ATGT vào các hoạt động trong ngày.
- Chỉ đạo thực hiện linh hoạt tổ chức lồng ghép giáo dục ATGT vào trong các hoạt động giáo dục trong ngày, lồng ghép tích hợp qua các ngày lễ ngày hội của trẻ ở trường.
2. Về việc triển khai tập huấn chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.
Đã xây dựng kế hoạch, nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ giáo viên phù hợp và đảm bảo thời gian quy định.
- 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về ATGT do cấp trên và nhà trường tổ chức.
- Các lớp đã thực hiện tốt việc tập huấn, sử dụng tài liệu và phim hoạt hình để thực hiện chủ đề ATGT dành cho trẻ mẫu giáo (sau khi Bộ GDĐT ban hành và Sở GDĐT tập huấn).
3. Công tác tuyên truyền về giáo dục ATGT.
- 100% giáo viên thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về Chương trình đảm bảo về nội dung, linh hoạt hình thức tổ chức và hiệu quả. Mỗi lớp đã có 2-3 nội dung tuyên truyền về ATGT trên bảng tin của lớp, trên zalo các nhóm, lớp, biển báo.
- Các lớp đã chủ động phối hợp với cha mẹ trẻ về thực hiện chương trình đạt hiệu quả thu hút sự tham gia của cha mẹ trẻ thực hiện tốt khi cho con em mình tham gia giáo thông như: chấp hành đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, để xe đúng nơi quy định khi đưa đón trẻ, phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức và thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”,.... Qua đó xã hội và cha mẹ học sinh đã nhận thức tích cực hơn về công tác giáo dục An toàn giao thông nên đã hỗ trợ cho nhà trường hoạt động giáo dục. Trẻ ban đầu có hiểu biết, thói quen bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi trong trường được tham gia trải nghiệm Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” thông qua một số hoạt động được lồng ghép chuyên đề, trẻ được nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông.
- Xây dựng và duyệt các nội dung tuyên truyền về chương trình “ Tôi yêu Việt Nam”.
- Thực hiện công tác truyền thông đến đội ngũ giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ về pháp luật bảo đảm trật tự ATGT và giáo dục ATGT cho trẻ mầm non. Đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Góc tuyên truyền, zalo nhóm lớp, làm tranh ảnh, hoạt động văn nghệ, làm đồ dùng đồ chơi, tổ chức các hội thi về ATGT...
4. Công tác phối hợp.
- Nhà trường chưa có điều kiện tổ chức phối hợp với cảnh sát giao thông của địa phương tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất để nhà trường tổ chức tuyên truyền vào các ngày lễ hội.
6. Kết quả đạt được.
- 100% CB, GV, NV trong nhà trường được bồi dương, tập huấn, tuyên truyền về luật ATGT và văn hóa khi tham gia giao thông.
- Các nội dung trong chương trình “Tôi yêu Việt Nam” được nhà trường triển khai lồng ghép vào tất cả các chủ đề trong năm học và các hoạt động hằng ngày của trẻ để dạy trẻ mọi lức, mọi nơi. Trẻ được cung cấp kiến thức mới và củng cố kiến thức cũ.
- Nhà trường đã xây dựng mô hình giao thông nhưng dưới hình thức cơ động để trẻ được tham gia trải nghiệm và thực hiện tham gia giao thông ngay tại sân trường mình.
- Các lớp có xây dựng góc tuyên truyền về ATGT riêng để trẻ trải nghiệm cũng như tuyên truyền với phụ huynh.
- Giáo viên tăng cường việc ứng dụng CNTT và sử dụng phim hoạt hình như phần mềm Vyond, capcut, bổ sung tài liệu, học liệu, tích cực làm đồ dùng đồ chơi tự tạo về chủ đề giao thông để trẻ được hoạt động.
Trên đây là báo cáo thực hiện Chương trình “Tôi yêu Việt Nam”, năm học 2023-2024 của trường MG Sao BiểnNhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp, ghi nhận của lãnh đạo phòng GDĐT Huyện Núi Thành, để nhà trường tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch chương trình trong những năm học tiếp theo./.      
 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT TP (B/c)
- Lưu: VT, CM.
 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
Phạm Thị Thu Chang

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây