Học tập Bác Hồ

Quy chế hội đồng trường giai đoạn 2021-2026

Thứ ba - 18/06/2024 05:54
PHÒNG GDĐT NÚI THÀNH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG SAO BIỂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   /QC-HĐT-MGSB
                      
     Tam Hải, ngày 10 tháng 09 năm 2021
 
QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 
Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non; 
Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-PGDĐT ngày 07/09/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc thành lập Hội đồng trường MG Sao Biển, nhiệm kỳ 2021-2026;
Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội đồng trư­ờng theo quy định của Điều lệ trường mầm non. Hội đồng tr­ường Mẫu giáo Sao Biển ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng trường như sau:
Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng trư­ờng:
- Hội đồng tr­ường làm việc theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, thiếu số phục tùng đa số.
Nghị quyết Hội đồng trường thông qua có hiệu lực khi đ­ược 2/3 số thành viên dự họp nhất trí.
- Hiệu trư­ởng nhà trư­ờng có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết hoặc kết luận của Hội đồng tr­ường.
- Các thành viên Hội đồng trư­ờng đ­ược quyền bàn bạc, thảo luận biểu quyết, chất vấn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng trường.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:
- Quyết nghị về mục tiêu, chiến l­ược, các dự án, kế hoạch đầu t­ư và phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn và từng năm học.
- Quyết nghị về Quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết nghị về chủ trương sửa dụng tài chính, tài sản của nhà trường.
- Giám sát viêc thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng tr­ường, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trư­ờng, giám sát các hoạt động của nhà trường.
Điều 3.  Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng trường:
1. Chủ tịch Hội đồng trường: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trư­ờng, chủ trì các hội nghị của Hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trư­ờng thảo luận với các tổ chức, đoàn thể những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trư­ờng.
2. Th­ư ký hội đồng: Chịu trách nhiệm ghi chép diễn biến các kỳ họp, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng phê duyệt.
3. Thành viên Hội đồng tr­ường:
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, kết luận của Hội đồng tr­ường.
- Chịu trách nhiệm tham m­ưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chi trả chế độ cho CB-GV-NV và các hoạt động khác trong nhà trường; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC và công tác nữ công; giám sát và tổ chức các hoạt động phong trào thuộc lĩnh vực hoạt động Công đoàn của đơn vị.
- Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, báo cáo các hoạt động của Đoàn thanh niên ở nhà trường, phong trào văn hóa, TDTT và các hoạt động phong trào khác có liên quan.
- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng những vấn đề liên quan đến công tác tài chính và các công tác phục vụ cho việc chăm, sóc, nuôi dưỡng và giáo dục; quản lí Tổ Văn phòng và những vấn đề liên quan khác.
Điều 4. Chế độ sinh hoạt của Hội đồng trường:
- Hội đồng trư­ờng mỗi năm họp 03 lần. Trong trường hợp cần thiết, khi Hiệu trưởng hoặc ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng trường đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng triệu tập phiên họp bất thường.
- Phiên họp Hội đồng trường được coi là hợp lệ khi có mặt từ 3/4 số thành viên của Hội đồng trở lên (trong đó có Chủ tịch Hội đồng trường). Quyết nghị của Hội đồng trường được thông qua bằng biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tại cuộc họp và có hiệu lực khi được ít nhất 2/3 số thành viên có mặt nhất trí. Quyết nghị của Hội đồng trường được công bố công khai.
- Tr­ước mỗi kỳ họp Hội đồng các thành viên Hội đồng tr­ường làm báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của mình phụ trách và các kiến nghị đề xuất cuả bản thân cũng như­ của CB, GV, NV nhà tr­ường.
Điều 5. Hiệu lực của Quy chế:
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày đ­ược Hội đồng tr­ường thống nhất thông qua. Trong qua trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì sửa đổi, bổ sung Hội đồng trường sẽ thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung./.
 
 Nơi nhận:
- Cấp ủy (để chỉ đạo);
- BGH, HĐT,GV,NV toàn trường (để t/h);
- Lưu VT./.
TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
            CHỦ TỊCH

          Lê Thị Hồng Trinh
 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây