Học tập Bác Hồ

Kế hoạch Hội đồng trường năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 05:51
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯỜNG MG SAO BIỂN
     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:       /KH-HĐT                                  Tam Hải, ngày 27  tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023 - 2024

           Căn cứ vào Luật giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
Căn cứ Điều lệ trường Mầm non Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường mầm non của Bộ Giáo dục Đào tạọ;
Căn cứ Quyết định số1244/QĐ-PGD&ĐT ngày 26 tháng 09 năm 2022 của Trưởng phòng giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành về việc Bổ sung, kiện toàn  Hội đồng trường Mẫu giáo Sao Biển, nhiệm kỳ 2021-2026;
Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được, hạn chế những yếu kém tồn tại, Hội đồng trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 như sau:
          A.Mục tiêu phương hướng chung
           Tập trung quán triệt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhất là sự nghiệp Giáo dục Đào tạo cho tập thể, cá nhân CBVC và học sinh góp phần  nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các nhiệm vụ của GDĐT theo cấp học Mầm non đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất  nước, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.
Kế hoạch hoạt động Hội đồng trường nhằm xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ các chủ trương kế hoạch biện pháp, giải pháp để phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu giáo dục, phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.
           Kế hoạch Hội đồng trường là trí tuệ của tập thể nhằm phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường; quyết định mục tiêu, phương hướng phát triển của nhà trường.
           B. Nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng trường
     I.  Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024
Phê chuẩn kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu năm học
2023 – 2024 của Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Sao Biển đã dự thảo và thông qua tại Hội Nghị cán bộ công chức, viên chức. Sau đây là một số nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu thi đua chính trong năm học:

          1. Triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành và của huyện, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong trường học, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc giáo dục trẻ.
Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, đưa nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành các hoạt động thường xuyên, phấn đấu xây dựng cơ sở GDMN chuyên nghiệp, có nhiều nhà giáo phẩm chất tốt, nghiệp vụ giỏi, phong cách đẹp.
2. Tiếp tục thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp mầm non theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Tập trung triển khai có chất lượng chương trình GDMN theo Thông tư 51 của Bộ GDĐT;
4. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ.
5. Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (PCGDMNTNT). Tăng cường quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ và bồi dưỡng giáo viên; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo.
   II. Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2023 - 2024
   1. Chỉ tiêu thi đua
   a. Tập thể:   Tập thể Lao động Xuất sắc
   b. Cá nhân:  CSTĐ cấp cơ sở: 03 người;  LĐTT:   23 người
        2. Công tác huy động số lượng
      + Trẻ nhà trẻ  0-2 tuổi   :   30%. (huyện 30%)
      + Mẫu giáo 3-5 tuổi      :   85 %.(huyện 90%)
      + Riêng trẻ 5 tuổi đạt    : 100%.
          3 Công tác chất lượng
         3.1  Chất lượng chăm sóc
 - Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn tuyệt đối cả về thể chất lẫn tinh thần cho trẻ.
        -  Phát huy chức năng và tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế trường học. Đảm bảo không có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường.
        - Tiếp tục thực hiện công tác giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ như rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, đúng quy trình. 
       - Triển khai sâu rộng công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai cho đội ngũ CBGVNV, tùy từng thời điểm để lựa chọn nội dung đưa vào chương trình để giáo dục trẻ.
       - Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, VSATTP theo chỉ tiêu đề ra.
       - Đẩy mạnh công tác phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh
cho trẻ.

        + Phối hợp với trạm Y tế tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.
        + 100% trẻ có sổ theo dõi sức khỏe, cân, đo trẻ 3 tháng 1 lần.
        + Phấn đấu 100% CBGVNV khám sức khỏe toàn diện 1 lần/năm
        + Bếp ăn bán trú lưu mẫu thức ăn đúng quy định của y tế.
        + Huy động trẻ bán trú đạt 100 % ở 2 cơ sở Tân Lập và Xuân Mỹ.
        - Đảm bảo vệ sinh ATTP, không có tai nạn thương tích xảy ra trong nhà trường.
        - Thực hiện tốt việc sử dụng phần mềm để tính khẩu phần ăn cho trẻ.
        3.2 Chất lượng giáo dục
- 100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN mới
        - 100% nhóm lớp thực hiện các chuyên đề “ Phát triển vận động”, “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, “An toàn giao thông”.
        - Chất lượng giáo dục theo 05 lĩnh vực phát triển đạt từ 95% trở lên.
       - Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng đạt từ 95% trở lên.
        - 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
        - 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non.
- 90- 95% đạt bé ngoan, chuyên cần.
- 100 % nhóm lớp xây dựng môi trường bên trong đảm bảo an toàn, thân thiện và phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ, biết sử dụng năng lượng tiết kiệm trong trường lớp.
4. Tổ chức thực hiện tốt các chuyên đề
Tiếp tục thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trong giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở GDMN thực hiện đổi mới phương pháp, tăng cường thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình GDMN; xây dựng sân chơi với cát với nước, trang bị đủ thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ theo quy định; tiếp tục thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
Nâng cao hiệu quả việc phổ biến kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng.
5. Thực hiện công bằng trong giáo dục, ưu tiên phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
        - Làm tốt công tác điều tra chính xác trẻ khuyết tật trên địa bàn, phối hợp với trạm y tế để phát hiện kịp thời, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật theo QĐ số 23/2006/QĐ BGDvà ĐT.
        - Tích cực tìm hiểu các phương pháp để tăng cường hỗ trợ cho công tác GD trẻ chậm phát triển ở trường.
6 Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kiểm định chất lượng GDMN  và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
6.1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Tiếp tục xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp- an toàn.
    - Tiếp tục bảo quản tốt cơ sở vật chất hiện có.
        - Bổ sung đồ chơi ngoài trời, trang thiết bị dạy học, phục vụ bán trú và tổ chức bán trú tại cơ sở Xuân Mỹ.
- Tăng cường công tác tự làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương.
- Tham mưu lãnh đạo huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng cổng, tường rào thôn Xuân Mỹ và từng bước quy hoạch sân vườn, đường đi nội bộ, vườn hoa cây cảnh.
- Tập trung thực hiện:
+ Cải tạo, trồng thêm vườn hoa, vườn rau, cây xanh, cây cảnh.
+ Sửa chữa điện, nước, quạt cho  ở các lớp học và các phòng làm việc.
+ Làm bảng biểu tuyên truyền và trang trí trong lớp và ngoài sân trường
+ Mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho các lớp. Sửa chữa, bảo trì đồ chơi ngoài trời.
+ Mua bổ sung một số đồ dùng ở bán trú để phục vụ công tác CSND trẻ tốt hơn.
+ Củng cố và đầu tư thêm khu thể dục vận động, vườn thiên nhiên, Thư viện bé yêu.
+ Đầu tư xây dựng các hạng mục theo yêu cầu trường Chuẩn quốc gia mức độ 2.
6.2. Công tác kiểm định chất lượng Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
Căn cứ Thông tư Số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục-Đào tạo quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với trường mầm non mà thực hiện nội dung sau:
- Nhà trường có kế hoạch xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng tiếp tục phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu để nâng cao chất lượng giáo dục, thu thập thông tin hoàn thiện tự đánh giá hằng năm.
- Nhà trường rà soát các tiêu chuẩn để tham mưu với các cấp lãnh đạo các cấp, địa phương đầu tư các công trình, hạng mục, để duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và từng bước xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.
7. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên
- 100 % CBGVNV đạt chuẩn và trên chuẩn.
- 100 % CBGVNV tham gia đầy đủ các lớp học chính trị.
        - 100 % CBGVNV không vi phạm kỷ luật, luật lệ an toàn giao thông.
    - 90-95 %  giáo viên được đánh giá chuyên môn đạt khá tốt, không có GV yếu kém.
    - 100 % CBGV biết ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học.
        - 85-90 % CBGVNV đạt các danh hiệu thi đua Lao động Tiên tiến trở lên.
8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học.
- Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn, trong đó chú trọng tới việc phát triển chương trình phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.
- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đúng hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Núi Thành, đảm bảo quy trình, đánh giá trung thực, khách quan: Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch đề ra. Kiểm tra các bộ phận với các nội dung phù hợp công việc cá nhân phụ trách.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu chi ngân sách, thu chi bán trú đúng quy định của tài chính.
    - Tổ chức tốt các ngày hội, ngày lễ theo kịch bản như: Ngày hội Bé vui đến trường; Vui Tết Trung thu-Lễ hội hóa trang, ngày 20/10, 20/11, 22/12, 8/3, sinh nhật Bác Hồ 19/5, Quốc tế thiếu nhi 1/6, tổng kết năm học và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi.
- Kiểm tra xếp loại giáo viên trong các lần kiểm tra nội bộ trường học, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên theo Nghị định 90, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng… vào cuối năm học đảm bảo quy định, không chạy theo thành tích.
- Tổ chức thao giảng, hội giảng: 2 hoạt động/1 giáo viên/năm.
- Tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi trường; “Bé khéo tay”; xây dựng trường MNLTLTT; Trường em xanh - sạch - đẹp- an toàn.Tham gia tốt các hội thi do phòng giáo dục tổ chức.
Tổ chức cho trẻ thăm và viếng hương Nghĩa trang liệt sỹ, Chi bộ Quang Ánh Minh
- Phấn đấu cuối năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.
9. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về GDMN
- 100 % nhóm lớp xây dựng góc tuyên truyền theo các chủ đề theo hướng mở, lấy trẻ làm trung tâm.
        - Sưu tầm các nội dung phù hợp với nhà trường để tuyền truyền với phụ huynh tại các lớp và trên sân trường. Viết bài để đưa tin tuyên truyền lên hệ thống truyền  thanh của xã về giáo dục mầm non và kết quả đạt được của nhà trường.
        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh thông qua 1 số hoạt động thiết thực như: xây dựng góc tuyên truyền, các hoạt động học tập, hội thi của trẻ, tổ chức ngày hội ngày lễ phong phú, cho phụ huynh dự thao giảng của lớp.
       - Tích cực phối hợp với các ban ngành như phụ nữ, trạm y tế  phổ biến tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ, cách phòng chống các bệnh dịch cho các bậc phụ huynh.
III. Những giải pháp thực hiện:
1. Về việc xây dựng xã hội hóa giáo dục:
1.1. Hội đồng trường tham mưu với Đảng Ủy, HĐND, UBND, phối hợp với các trường đóng trên địa bàn, các đoàn thể hữu quan, xúc tiến mạnh mẽ công tác xã hội hóa giáo dục. Nhà trường phải có trách nhiệm đóng vai trò chủ đạo hưởng ứng tích cực công tác xã hội hóa giáo dục, động viên cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia thường xuyên, hiệu quả.
1.2. Tổ chức họp phụ huynh học sinh, hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh lồng ghép phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” để đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục huy động sự đóng góp của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh, các tập thể và cá nhân liên quan. Hỗ trợ sức người, sức của, củng cố cơ sở vật chất phòng học, lớp học, khuôn viên nhà trường.   
Tăng cường huy động các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham quan học tập trong và ngoài nước.
1.3. Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, Hội đồng trường thống nhất Nghị quyết của Hội nghị CBCCVC đề ra về công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. Chăm lo duy trì tổ chức quản lý, giáo dục học sinh kết hợp cùng các tổ chức khác xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, góp phần có hiệu quả trong việc duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi ở địa phương.
2. Về việc huy động nguồn lực, tài chính, tài sản cho nhà trường:
2.1. Trên cơ sở nghị quyết của hội nghị CBCCVC, Hội đồng trường hoàn toàn nhất trí những chủ trương, giải pháp về huy động nguồn lực cho nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu chính trị, mục tiêu giáo dục theo cấp học, góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 thành công và hiệu quả và đảm bảo yêu cầu của ngành hiện nay.
2.2. Hội đồng trường nhất trí huy động tài chính theo Nghị quyết của Hội nghị CBVC năm học 2022 - 2023. Hội đồng trường yêu cầu kế toán, thủ quỹ, phải làm đúng quy trình, nguyên tắc thu chi; thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, hiệu quả. Nếu sai sót lãnh đạo trường, kế toán, thủ quỹ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
3. Về công tác tổ chức nhân sự:
3.1. Năm học 2023 - 2024 Hội đồng trường đồng ý phê chuẩn về việc phân công giao nhiệm vụ cho tập thể và từng cá nhân. Lãnh đạo trường phải kết hợp với tổ chuyên môn, BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên theo dõi kiểm tra và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên.
3.2. Hội đồng trường đề nghị Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn kết hợp với các đoàn thể để tuyên truyền động viên cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học, tự rèn luyện, áp dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học để nâng cao hiệu quả công tác.
3.3. Ban lãnh đạo phải có kế hoạch tạo nguồn, xây dựng đội ngũ kế cận theo yêu cầu hiện nay và chiến lược lâu dài, đúng hướng, đúng kế hoạch, đúng người, đúng đối tượng để kế tục sự nghiệp giáo dục mầm non của xã nhà.
4. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường:
  - Hội đồng trường căn cứ vào Điều lệ trường mầm non, các điều khoản đã ban hành yêu cầu:
  +  100% các thành viên trong HĐT phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu các chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước của ngành GD&ĐTđể nâng cao nhận thức, góp phần thực hiện nghị quyết HĐT đầy đủ, nghiêm túc.
  + Theo từng tháng, từng quý, cuối học kỳ và cuối năm, HĐT phải tổ chức xem xét việc các tập thể, cá nhân CBGVNV thực hiện nghị quyết của mình đề ra đúng hay sai, rút ra bài học kinh nghiệm phản ảnh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu quả.
  + Hội đồng trường phải duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung sát thực, dân chủ, công khai đúng quy trình.
 + Hàng kỳ, hàng năm HĐT phải tổ chức sơ kết, mở hội nghị đánh giá xem xét kết quả hội nghị, kiến nghị nhà trường, BGH thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của chi bộ, của hội nghị CBCCVC, của HĐT đạt kết quả tốt hơn.
 + Động viên tuyên truyền mỗi CBVC, mỗi thành viên HĐT chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức về tư tuởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để thực hiện các nghị quyết của HĐT.
 + Hội đồng trường phải chủ động cùng với các tổ chức liên quan để thực hiện quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ đã quy định đầy đủ, hiệu quả.
 + Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời.
           Trên đây là dự thảo kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường Mẫu giáo Sao Biển năm học 2023-2024, đề nghị các thành viên Hội đồng  trường góp ý để kế hoạch hoàn chỉnh hơn.
Nơi nhận:                                                                   TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
- Chi bộ (để b/c);                                                                         CHỦ TỊCH
- BGH, các đoàn thể ( để t/h);
- Thành viên HĐT (để t/h);
- Lưu VT.                                                                                                                    Lê Thị Hồng Trinh


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây