Học tập Bác Hồ

Kế hoạch tự đánh giá trường đạt KĐCLGD cấp độ 3 và Chuẩn quốc gia mức độ 2

Thứ ba - 18/06/2024 06:07
TRƯỜNG MG SAO BIỂN
HỘI ÐỒNG TỰ ÐÁNH GIÁ

Số: 36 /KH-MGSB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Hải, ngày 28 tháng 09 năm 2023
KẾ HOẠCH TỰ ÐÁNH GIÁ
I. Mục đích tự đánh giá:
- Xác định trường mầm non đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn; lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục.
- Khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận hoặc không công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
II. Phạm vi tự đánh giá:
Trường MG Sao Biển triển khai hoạt động TĐG được quy định tại Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018.
III. Công cụ tự đánh giá:
Công cụ TĐG là Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
IV. Hội đồng tự đánh giá:
1. Thành phần Hội đồng TĐG:
         Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-MGSB ngày 11   tháng 9 năm 2023 của trường MG Sao Biển gồm 09 thành viên
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Lê Thị Hồng Trinh Hiệu trưởng, BT chi bộ Chủ tịch HĐ
2 Trần Thị Trà My Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ
3 Phạm Thị Thu Chang Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch HĐ
3 Ngô Thị Quyền Giáo viên –Tổ Trưởng CM
Tổ MG Nhỡ
Thư ký HĐ
5 Phạm Thị Thu Nga Văn thư Uỷ viên HĐ
6 Lê Thị Thảo Giáo viên –Tổ Trưởng CM Tổ MG Lớn Uỷ viên HĐ
7 Hồ Thanh Thịnh Kế toán – Tổ trưởng
 Tổ Văn phòng
Uỷ viên HĐ
8 Võ Thị Lan Hương Giáo viên- Bí thư chi đoàn Uỷ viên HĐ
9 Phạm Thị Tô Điểm Giáo viên- Trưởng ban Thanh tra  nhân dân Uỷ viên HĐ
        2. Nhóm thư ký
        Theo Quyết định số 28/QĐ-MGSB ngày 11   tháng 9 năm 2023 của trường MG Sao Biển gồm 03 thành viên
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Ngô Thị Quyền Giáo viên- Tổ Trưởng CM Nhóm trưởng
2 Phạm Thị Thu Nga  NV- Văn thư Thành viên
3 Phạm Thị Tô Điểm Giáo viên Thành viên
3. Nhóm công tác:  
           Theo Quyết định số 29/QĐ-MGSB ngày 11   tháng 9 năm 2023 của trường MG Sao Biển gồm
TT               HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
 
NHIỆM VỤ
Nhóm 1 Lê Thị Hồng Trinh - Nhóm trưởng Phụ trách tiêu chuẩn 1
Tổ chức và quản lý nhà trường
Phạm Thị Thu Nga - Ủy viên
Phạm Thị Tô Điểm - Ủy viên
Trần Thị Thúy Thương - Ủy viên
Nhóm 2 Trần Thị Trà My - Nhóm trưởng Phụ trách tiêu chuẩn 2
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
Ngô Thị Quyền - Ủy viên
Lê Thị Đào - Ủy viên
Trần Thị Kim Long - Ủy viên
Nhóm 3 Hồ Thanh Thịnh - Nhóm trưởng Phụ trách tiêu chuẩn 3
Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.
Huỳnh Nhiên - Ủy viên
Đặng Thị Hưng - Ủy viên
Huỳnh Thị Hoa - Ủy viên
Nhóm 4 Võ Thị Lan Hương - Nhóm trưởng Phụ trách tiêu chuẩn 4
Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và XH
Bạch Thị Lê Na - Ủy viên
Huỳnh Thị Bích Thảo - Ủy viên
Lê Thị Kim Chi - Ủy viên
Nhóm 5 Phạm Thị Thu Chang - Nhóm trưởng Phụ trách tiêu chuẩn 5
Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
Lê Thị Hà Tiên - Ủy viên
Lê Thị Thảo - Ủy viên
Trần Thị Dung - Ủy viên
                                                    
          3. Phân công thực hiện nhiệm vụ:
a. Nhóm thư ký: Giúp việc Hội đồng tự đánh giá, thực hiện công việc do Chủ tịch hội đồng phân công và chịu trách nhiệm về công việc được giao
b. Các nhóm công tác, cá nhân:
Tiêu chuẩn Tiêu chí Nhóm, cá nhân thực hiện Ghi chú
1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 - Nhóm 1: Lê Thị Hồng Trinh
 Phạm Thị Thu Nga
                  Phạm Thị Tô Điểm
                  Trần Thị Thúy Thương
- Cá nhân PT: Lê Thị Hồng Trinh
 
2 1,2,3 - Nhóm 2:  Trần Thị Trà My
 Ngô Thị Quyền
 Lê Thị Đào
                 Trần Thị Kim Long
 - Cá nhân PT: Trần Thị Trà My
 
3 1,2,3,4,5,6 - Nhóm 3: Hồ Thanh Thịnh
                   Huỳnh Nhiên
Đặng Thị Hưng
                   Huỳnh Thị Hoa
- Cá nhân PT: Bùi Thị Phấn
 
4 1,2 - Nhóm 4:  Võ Thị Lan Hương
Lê Thị Kim Chi
Lê Thị Hà Tiên
                     Huỳnh Thị Bích Thảo
- Cá nhân PT: Bạch Thị Lê Na
 
5 1,2,3,4 - Nhóm 5: Phạm Thị Thu Chang
Bạch Thị Lê Na
Lê Thị Thảo
                 Trần Thị Dung
- Cá nhân PT: Phạm Thị Thu Chang
 

           V. Tập huấn nghiệp vụ tự đánh giá:
           1. Thời gian: Tuần 1 tháng 10 năm 2023
           2. Thành phần: Ban giám hiệu, các thành viên trong hội đồng tự đánh giá của trường và toàn thể CB,GV,NV trong nhà trường.
           3. Nội dung, chương trình tập huấn:
Hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non theo Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non; Công văn số 5942/BGD ĐT-QLCL ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non;
           VI. Dự kiến các nguồn lực(nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và các điều kiện liên quan khác) và thời điểm cần huy động
           1. Đối với các tiêu chí Mức 1, 2 và 3:
 
Tiêu chuẩn Tiêu chí Các loại nguồn lực cần được huy động/cung cấp Thời điểm huy động Ghi chú
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học  2023-2024 được phòng GD&ĐT phê duyệt.
- Kế hoạch hoạt động, Nghị quyết của Hội đồng trường.
- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường.
Trong tháng 09/2023
 
2 - Quyết định thành lập Hội đồng trường.
- Kế hoạch hoạt động, biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng trường
Trong tháng 09/2023
 
3 - Quyết định thành lập Chi bộ của Đảng ủy xã; Quyết định chuẩn y chức vụ Bí thư, Phó bí thư chi bộ.
- Quyết định chuẩn y ban chấp hành hành CĐCS.
- Kế hoạch, Biên bản họp Chi bộ và CĐCS.
- Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó HT
Trong tháng 09/2023
 
4 - Tham khảo ý kiến của tập thể chi bộ, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên kiện toàn các tổ chuyên môn.
- Kế hoạch hoạt động của năm, tháng và tuần theo từng thời điểm, chủ đề, đề ra kế hoạch sinh hoạt định kỳ của tổ.
- Tạo điều kiện các tổ thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ qui định.
Trong tháng 09/2023
 
5 Duy trì 14 nhóm, lớp.
- Các nhóm lớp trang trí lớp đẹp, hấp dẫn thu hút trẻ đến lớp.
- Đảm đảo tỷ lệ trẻ chuyên cần đạt 95-98%
Trong tháng 09/2023
 
6 -  Các quyết định thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản.
- Thực hiện tài chính công khai, kiểm tra tài chính đúng nguyên tắc. Quản lý tàn sản, nhà đất theo qui định.
- Sổ tài sản được theo dõi và cập nhật hàng năm.
- Thực hiện điều chuyển tài sản sau sát nhập đúng theo quy định.
Trong tháng 09/2023
 
7 - Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và nhà trường.
- Quyết định phân công công tác, phân công nhiệm vụ cho CBQL, giáo viên, nhân viên hàng năm.
Trong tháng 09/2023
 
8 - Kế hoạch chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường
- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các hoạt động GD ở tất cả các độ tuổi.
Trong tháng 10/2023
 
9 - Quy chế dân chủ cơ sở; các kế hoạch của nhà trường đều được bàn bạc, thống nhất công khai trong nhà  trường.
- Thực hiện báo cáo theo đúng quy định
Trong tháng 10/2023
 
10 - Quyết định phân công nhiệm vụ đối với nhân viên bảo vệ.
- Kế hoạch và phân công cụ thể tới từng thành viên nhằm phối hợp giữ vững an ninh, trật tự trong đơn vị nhà trường.
- Kế hoạch cụ thể phòng, chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ, ngộ độc thực phẩm.
- Kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
Trong tháng 10/2023
 
2
 
1 - Văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Hiệu trưởng, Phó HT.
- Kết luận đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ hàng năm của BGH.
- Báo cáo đánh giáo chuẩn HT, PHT.
Trong tháng 10/2023
 
2 - Quyết định phân công giáo viên.
- Danh sách giáo viên có thông tin về trình độ đào tạo.
- Kết quả đánh giá chuẩn NNGVMN.
Trong tháng 10/2023
 
  3 - Quyết định phân công nhân viên.
- Tiếp nhận đủ số lượng nhân viên theo qui định
- Các nhân viên nấu ăn, bảo vệ được bồi dưỡng đầy đủ về nghiệp vụ.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và nhân viên toàn trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
Trong tháng 10/2023
 
3
 
 
 
 
 
1 - Tu sửa cơ sở vật chất tất cả các điểm trường, khơi thông cống rãnh.
- Khuôn viên đảm bảo vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện và AT cho trẻ; sân chơi, hiên chơi, hành lang của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi-cây xanh bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường AT, đảm bảo cho tất cả trẻ được sử dụng.
Trong tháng 2/2024
 
2 - Phòng sinh hoạt chung sắp xếp gọn gàng.
- Sắp xếp, trang trí hiên chơi an toàn, trồng thêm cây, hoa.
- Đủ trang thiết bị (đèn, quạt điện) cho các nhóm lớp
Trong tháng 2/2024
 
3 - Đảm bảo văn phòng luôn gọn, sạch.
- Bố trí phòng dành cho Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các biểu bảng được cập nhật thường xuyên. Trang bị đủ các phương tiện làm việc.
- Sắp xếp nhà để xe  hợp lý ngay ngắn.
Trong tháng 2/2024
 
4 - Đảm bảo bếp ăn luôn sạch sẽ, được chế biến theo nguyên tắc 1 chiều; có tủ lạnh để lưu mẫu thức ăn. Trong tháng 2/2024
 
5 - Kế hoạch mua sắm các đồ dùng, đồ chơi trong các lớp. Các đồ dùng được sử dụng thường xuyên và có hiệu quả.
- Giáo viên tổ chức cho trẻ sử dụng các đồ chơi tự tạo một cách linh hoạt, đồ chơi đảm bảo sự an toàn.
- Kế hoạch bảo quản, bảo trì các đồ dùng được thực hiện thường xuyên vào cuối năm.
Trong tháng 2/2024
 
6 - Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên đảm bảo không ô nhiễm môi trường; hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường; hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên và trẻ. Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Trong tháng 2/2024
 
4
 
1 - Biên bản kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Nhà trường phối hợp cùng ban phụ huynh xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo Điều lệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành.
- Kế hoạch vận động tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên các lớp trao đổi hàng ngày mọi thông tin hoạt động của trẻ để phụ huynh kịp thời nắm bắt.
Trong tháng 02/2024
 
2 - Tham mưu với các cấp và chính quyền địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Đảng uỷ và UBND xã trong việc cải tạo, bảo vệ môi trường xung quanh trường. Phối hợp xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực. Trong tháng 3/2024
 
5
 
 
 
1 - Thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ theo qui định.
- Tổ chức đều đặn các hoạt động thể dục sáng và các HĐ ngoài trời nhằm giúp trẻ phối hợp các vận động với giác quan, thực hiện được các vận động cơ bản.
Trong tháng 3/2024
 
2 - Giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ thực hiện một số thao tác lao động tự phục vụ đơn giản, các kỹ năng tối thiểu trong ăn uống.
- Tổ chức cân đo chấm biểu đồ theo dõi phát triển cho trẻ.
Trong tháng 3/2024
 
3 - Kế hoạch phòng chống SDD, béo phì phù hợp từng độ tuổi. Giảm tỷ lệ SDD. Trong tháng 3/2024
 
4 - Tạo mọi điều kiện để trẻ đến lớp đầy đủ hàng ngày.
- Tổ chức đánh giá trẻ hàng ngày, ở từng chủ đề  theo mục tiêu, số trẻ đạt các mục tiêu theo từng tháng và chủ đề. Quan tâm các mục tiêu khó.
- Thường xuyên giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, động viên, khích lệ trẻ trong hoạt động nêu gương cuối ngày, tuần.
- Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động chăm sóc, tưới cây ở bồn hoa xung quanh trường.
Trong tháng 3/2024
 

           2. Đối với các tiêu chí Mức 4: Không đánh giá
VIII. Lập Bảng danh mục mã minh chứng:
Sau khi các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí; phân loại và mã hoá các minh chứng thu được. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
Bảng danh mục mã minh chứng được trình bày bảng theo chiều ngang của khổ A4 (có thể để riêng và sau đó để ở phần Phụ lục của báo cáo TĐG).
         IX. Thời gian và nội dung hoạt động:

Thời gian

Nội dung hoạt động

Tuần 1
(04/09-8/9)
 
1. Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận dự kiến các thành viên Hội đồng TĐG và các vấn đề liên quan đến triển khai hoạt động TĐG
2. Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG.
3. Họp Hội đồng TĐG để:
- Công bố quyết định thành lập Hội đồng TĐG;
- Thảo luận về nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm công tác và cá nhân;
- Dự thảo và ban hành Kế hoạch TĐG.
4. Phổ biến Kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường và các bên liên quan.
5. Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ TĐG cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường và các thành viên trong Hội đồng TĐG.
Tuần 2
(11/9-15/9)
Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí.
Tuần 3 - 4
(18/9-22/9)
 
1. Các nhóm công tác, cá nhân thực hiện:
- Xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng cho từng tiêu chí (tiếp theo việc tuần 2);
- Phân loại và mã hoá các minh chứng thu được.
2. Hội đồng TĐG thảo luận các minh chứng cho từng tiêu chí đã thu thập được và lập Bảng danh mục mã minh chứng.
3. Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 6 - 7
(2/10-06/10)
Các nhóm chuyên trách, cá nhân viết các Phiếu đánh giá tiêu chí (tiếp theo việc tuần 3 - 5).
Tuần 8 - 9
(9/10-20/10)
 
Họp hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề phát sinh từ các minh chứng thu được, những minh chứng cần thu thập bổ sung và các vấn đề liên quan đến hoạt động TĐG (nếu có);
- Các nhóm chuyên trách, cá nhân báo cáo nội dung của từng Phiếu đánh giá tiêu chí với Hội đồng TĐG;
- Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Phiếu đánh giá tiêu chí (trong đó đặc biệt chú ý đến kế hoạch cải tiến chất lượng);
- Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu có);
- Dự thảo báo cáo TĐG.
Tuần 10
(23/10-27/10)
 
Họp Hội đồng TĐG để:
- Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG và các nội dung liên quan (nếu có);
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo cáo TĐG;
- Thông qua báo cáo TĐG đã chỉnh sửa, bổ sung;
- Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường;
- Thu thập các ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo TĐG;
- Bổ sung và hoàn thiện báo cáo TĐG sau khi có các ý kiến góp ý;
- Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung và đề xuất những kế hoạch cải tiến chất lượng (nếu có).
Tuần 13-14
( 14/2-27/2)
 
1. Các thành viên của Hội đồng TĐG ký tên vào danh sách trong báo cáo TĐG. Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu và ban hành.
2. Gửi báo cáo TĐG và công văn trong đó có nội dung đã hoàn thành hoạt động TĐG cho cơ quan quản lý trực tiếp để lấy ý kiến.
3. Chỉnh sửa, bổ sung các ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có).
4. Công bố bản báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường).
5. Lưu trữ báo cáo TĐG, các minh chứng và các tài liệu liên quan theo quy định.
Tuần 15-18
(1/3-30/3)
1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng theo từng giai đoạn.
2. Cập nhật lại báo cáo TĐG (nếu cần) trước khi thực hiện việc đăng ký ĐGN với cơ quan có thẩm quyền.
 
Nơi nhận
- Phòng GD&ĐT (để b/c);                                     - Hội đồng TĐG (để th/h);                                       - Lưu VP./.


 
TM. HỘI ÐỒNG
CHỦ TỊCH
Lê Thị Hồng Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây