Học tập Bác Hồ

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024

Thứ ba - 18/06/2024 04:48
UBND HUYỆN NÚI THÀNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG SAO BIỂN                    Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 19 /KH-MGSB                                             Tam Hải, ngày 17 tháng 07 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2023-2024

 
 
   

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường mầm non;
           Căn cứ Hướng dẫn Số 122/PGDĐT Núi Thành, ngày 16 tháng 06 năm 2023 về việc hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024;
Căn cứ vào thực trạng đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2023 trên địa bàn xã Tam Hải;
Căn cứ kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp năm học 2023-2024 được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành xét duyệt,
Hội đồng tuyển sinh Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 - 2024 như sau:
          I. Mục đích, yêu cầu:
1.Tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, huy động trẻ ra lớp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tình trạng quá tải ở các lớp. Huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường và số trẻ 4 tuổi ra lớp theo kế hoạch đã được PGDĐT Núi Thành phê duyệt. Phấn đấu bảo đảm sĩ số HS/lớp theo Điều lệ Trường Mầm non, 100% học sinh được học 2 buổi/ngày và 100%  trẻ bán trú tại trường.
3. Hội đồng tuyển sinh nhà trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nội dung thông báo để việc tuyển sinh diễn ra đảm bảo theo kế hoạch. Phát huy và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.
         II. Nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh:
          1. Đối tượng tuyển sinh: Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn xã Tam Hải và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn các thôn: Thuận An, Đông Tuần, Long Thạnh Đông, Bình Trung, Xuân Mỹ, Long Thạnh Tây, Tân Lập.
     -  Độ tuổi tuyển sinh: Trẻ sinh năm 2018, 2019
     -  Riêng cơ sở Xuân Mỹ: Trẻ sinh năm 2018, 2019, 2020( Ghép 3 độ tuổi).
       2. Số liệu, phương thức và thời gian tuyển sinh:
      * Thời gian tuyển sinh:
Bắt đầu từ ngày 18/7/2023 cho đến hết ngày 30/7/2023, nhà trường tiếp nhận hồ sơ( thông tin đăng ký) và tổng hợp kết quả tuyển sinh đúng tuyến, tuyển đủ chỉ tiêu được giao:
       * Phương thức tuyển sinh: Tuyển theo độ tuổi và chỉ tiêu đã được Phòng Giáo dục Núi Thành xét duyệt.
Phân công tuyển sinh theo khối, lớp cụ thể như sau:
 
Trẻ sinh năm Khối lớp T.Số trẻ theo điều tra Số lớp theo kế hoạch Số được giao tuyển sinh năm học
 2023 2024
Số cháu đã học tại trường năm học 2022 2023 Số tuyển mới Phân công
GV nhận hồ sơ
(đăng ký xét tuyển) theo từng thôn
2018
(Từ 01/01/2018
 Đến 31/12/2018)
MG
 5 tuổi
109 4 109 91 18 -Thuận An: Na, Tiên, Bích Thảo
- Đông Tuần: Điểm, Vân, Chi
- L.T. Đông: Đào, Dung
- Bình Trung: Quyền, Hoa, Thương,
- Xuân Mỹ: Chiêu, Hưng
- Tân Lập: Lê Thảo, Hương, Kim Long
 
2019
(Từ 01/01/2019
 Đến 31/12/2019)
MG
 4 tuổi
111 4 111 5 106
2020
(Từ 01/01/2020 Đến 31/12/2020)
MG
 3 tuổi
105 0 2 0 2
Tổng 3 độ tuổi 325 8 222 96 126 BGH, Văn thư

3. Hồ sơ tuyển sinh gồm có: 
- Đơn xin học theo mẫu.
- Bản sao giấy khai sinh (Kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Mã định danh trích xuất từ phần mềm của Công an xã
- Giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyết tật( nếu có)
* Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra k hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh“Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp giấy hoàn thành chương trình cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
        III. Công tác điều hành của Hội đồng tuyển sinh và chế độ tổng hợp báo cáo:
         1. Công tác điều hành của Hội đồng tuyển sinh:
a) Chủ động phối hợp cùng UBND xã Tam Hải trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn được phân công, căn cứ cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường, xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2023 – 2024 và báo cáo Phòng GDĐT Huyện Núi Thành.
b)Thông báo công khai tại trường về tuyển sinh, chỉ tiêu, độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường.
c) Phối hợp với UBND xã Tam Hải trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các tổ đoàn kết về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ học sinh hiểu rõ, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh.
d) Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
2. Chế độ tổng hợp báo cáo: Báo cáo công tác tuyển sinh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Núi Thành theo đúng thời gian quy định.
a) Ngày 17/7/2023 trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh và nộp về phòng GDĐT để báo cáo (Đ/c Ngô Thị Kim Trâm - nhận).
b) Ngày 11/08/2023 trường hoàn thành công tác tuyển sinh. Sau ngày này nếu tuyển hết số trẻ trong độ tuổi mà còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ trình PGD ĐT để xin tuyển sinh ngoại tuyến.
c) Ngày 24/8/2022 hội đồng tuyển sinh báo cáo kết quả công tác tuyển sinh và danh sách học sinh được tuyển về Phòng GDĐT (Đ/c Ngô Thị Kim Trâm - nhận).
d) Hội đồng tuyển sinh của trường lập bộ hồ sơ đầy đủ theo quy định gồm:
           - Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh (do hiệu trưởng ra quyết định thành lập)
           - Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học ( Mầm non- Tiểu học).
           - Kế hoạch tuyển sinh của trường
           - Biên bản xét tuyển.
           - Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyển sinh.
           - Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có ).       
- Danh sách học sinh được tuyển (theo mẫu dưới đây):

 
TT Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc Nơi sinh Nơi thường trú Con ông
( bà)
Ghi chú
                 
(Ghi chú: Theo mẫu giấy A4 ngang, ở dưới có tổng hợp các số liệu: Tổng số, nữ, dân tộc, nữ dân tộc, học sinh chia theo độ tuổi, học sinh trái tuyến).
Trên đây kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2023– 2024 của Trường Mẫu giáo Sao Biển, Ban giám hiệu đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch tuyển sinh. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc, các đồng chí báo ngay về Ban giám hiệu trường để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:
 
  • Phòng GDĐT Núi Thành;                                     HIỆU TRƯỞNG
  • UBND xã Tam Hải;
  • Hội đồng tuyển sinh trường;
  • Lưu VT.
                                                                                
       Lê Thị Hồng Trinh
 

Nguồn tin: TRường MG Sao Biển( Tác giả: Lê Thị Hồng Trinh)::

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây