Học tập Bác Hồ

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH 2022-2023

Thứ năm - 20/10/2022 12:54
phßng gd& ®t NÚI THÀNH
tr­êng MG SAO BIỂN
 
 

Số:   /QĐ - MGSB
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
         
Tam Hải,  06   tháng 09 năm  2022
 

QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023

 
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
       Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023 gồm các ông, bà có tên sau:
1/ Bà Lê Thị Hồng Trinh;        Chức vụ: Hiệu trưởng             -Trưởng ban
2/ Bà Trần Thị Trà My;           Chức vụ: P. Hiệu trưởng                  - Phó ban
3/ Bà Phạm Thị Thu Chang;    Chức vụ: P. Hiệu trưởng                   - Phó ban
4/ Bà Bạch Thị Lê Na;             Chức vụ: Bí thư Chi đoàn        - Thành viên
5/Bà Lê Thị Hà Tiên;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                   - Thành viên
6/ Bà Ngô Thị Quyền;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                  - Thành viên
7/ Bà Phạm Thị Thu Nga;       Chức vụ: Nhân viên y tế                   - Thành viên
      Điều 2:  Các ông (bà) trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các  ông (bà) có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hồng Trinh

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG SAO BIỂN                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Số:       /KH-MGSB                 Tam Hải, ngày  06   tháng  09  năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023
         
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2022 -2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ  có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
II. NỘI DUNG:
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 45/2021/TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023; thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường học và có các đ/c đại diện giáo viên các lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
          III. KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung

8,9/2022
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu tài chính huyện có kế hoạch tu sửa đồ chơi ngoài trời, kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng điện, đường điện.
 - Họp Ban Đại diện phụ huynh học sinh đầu năm.
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

 10/2022
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 - 2020. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019-2020. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Ra quyết định thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2019-2020
- Phối hợp với trạm y tế xã lập kế hoạch khám sức khoẻ trẻ
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và trẻ - Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

11/2022
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh thanh lý bàn ghế, tủ cá nhân đã hư hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

 
- Mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

12/2022
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đồ dùng bếp ăn để phục vụ tốt  cho công tác bán trú của trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

1/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

2/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ sung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

3/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

4/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2 cho trẻ
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

5/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết công tác an toàn tai nạn thương tích trong năm học.
 
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường
 - Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích, luôn kiểm tra, sửa chữa các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho trẻ.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thông đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích. Tập trung chú ý các loại thương tích thường gặp: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc….
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ do Phòng Giáo dục mở.
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và xử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường có kế hoạch bổ sung.     
              
 
Nơi nhận:
- PGD b/c;
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Hồng Trinh
    
                                                                                                                                                         

 
phßng gd& ®t NÚI THÀNH
tr­êng MG SAO BIỂN
 
 

Số:   /QĐ - MGSB
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
         
Tam Hải,  06   tháng 09 năm  2022
 

QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023

 
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
       Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023 gồm các ông, bà có tên sau:
1/ Bà Lê Thị Hồng Trinh;        Chức vụ: Hiệu trưởng             -Trưởng ban
2/ Bà Trần Thị Trà My;           Chức vụ: P. Hiệu trưởng                  - Phó ban
3/ Bà Phạm Thị Thu Chang;    Chức vụ: P. Hiệu trưởng                   - Phó ban
4/ Bà Bạch Thị Lê Na;             Chức vụ: Bí thư Chi đoàn        - Thành viên
5/Bà Lê Thị Hà Tiên;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                   - Thành viên
6/ Bà Ngô Thị Quyền;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                  - Thành viên
7/ Bà Phạm Thị Thu Nga;       Chức vụ: Nhân viên y tế                   - Thành viên
      Điều 2:  Các ông (bà) trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các  ông (bà) có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hồng Trinh

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG SAO BIỂN                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Số:       /KH-MGSB                 Tam Hải, ngày  06   tháng  09  năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023
         
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2022 -2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ  có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
II. NỘI DUNG:
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 45/2021/TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023; thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường học và có các đ/c đại diện giáo viên các lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
          III. KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung

8,9/2022
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu tài chính huyện có kế hoạch tu sửa đồ chơi ngoài trời, kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng điện, đường điện.
 - Họp Ban Đại diện phụ huynh học sinh đầu năm.
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

 10/2022
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 - 2020. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019-2020. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Ra quyết định thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2019-2020
- Phối hợp với trạm y tế xã lập kế hoạch khám sức khoẻ trẻ
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và trẻ - Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

11/2022
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh thanh lý bàn ghế, tủ cá nhân đã hư hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

 
- Mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

12/2022
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đồ dùng bếp ăn để phục vụ tốt  cho công tác bán trú của trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

1/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

2/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ sung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

3/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

4/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2 cho trẻ
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

5/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết công tác an toàn tai nạn thương tích trong năm học.
 
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường
 - Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích, luôn kiểm tra, sửa chữa các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho trẻ.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thông đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích. Tập trung chú ý các loại thương tích thường gặp: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc….
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ do Phòng Giáo dục mở.
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và xử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường có kế hoạch bổ sung.     
              
 
Nơi nhận:
- PGD b/c;
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Hồng Trinh
    
                                                                                                                                                          
phßng gd& ®t NÚI THÀNH
tr­êng MG SAO BIỂN
 
 

Số:   /QĐ - MGSB
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
         
Tam Hải,  06   tháng 09 năm  2022
 

QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023

 
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
       Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023 gồm các ông, bà có tên sau:
1/ Bà Lê Thị Hồng Trinh;        Chức vụ: Hiệu trưởng             -Trưởng ban
2/ Bà Trần Thị Trà My;           Chức vụ: P. Hiệu trưởng                  - Phó ban
3/ Bà Phạm Thị Thu Chang;    Chức vụ: P. Hiệu trưởng                   - Phó ban
4/ Bà Bạch Thị Lê Na;             Chức vụ: Bí thư Chi đoàn        - Thành viên
5/Bà Lê Thị Hà Tiên;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                   - Thành viên
6/ Bà Ngô Thị Quyền;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                  - Thành viên
7/ Bà Phạm Thị Thu Nga;       Chức vụ: Nhân viên y tế                   - Thành viên
      Điều 2:  Các ông (bà) trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các  ông (bà) có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hồng Trinh

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG SAO BIỂN                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Số:       /KH-MGSB                 Tam Hải, ngày  06   tháng  09  năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023
         
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2022 -2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ  có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
II. NỘI DUNG:
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 45/2021/TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023; thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường học và có các đ/c đại diện giáo viên các lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
          III. KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung

8,9/2022
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu tài chính huyện có kế hoạch tu sửa đồ chơi ngoài trời, kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng điện, đường điện.
 - Họp Ban Đại diện phụ huynh học sinh đầu năm.
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

 10/2022
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 - 2020. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019-2020. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Ra quyết định thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2019-2020
- Phối hợp với trạm y tế xã lập kế hoạch khám sức khoẻ trẻ
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và trẻ - Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

11/2022
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh thanh lý bàn ghế, tủ cá nhân đã hư hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

 
- Mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

12/2022
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đồ dùng bếp ăn để phục vụ tốt  cho công tác bán trú của trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

1/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

2/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ sung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

3/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

4/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2 cho trẻ
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

5/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết công tác an toàn tai nạn thương tích trong năm học.
 
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường
 - Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích, luôn kiểm tra, sửa chữa các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho trẻ.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thông đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích. Tập trung chú ý các loại thương tích thường gặp: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc….
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ do Phòng Giáo dục mở.
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và xử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường có kế hoạch bổ sung.     
              
 
Nơi nhận:
- PGD b/c;
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Hồng Trinh
    
                                                                                                                                                         


 
phßng gd& ®t NÚI THÀNH
tr­êng MG SAO BIỂN
 
 

Số:   /QĐ - MGSB
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
         
Tam Hải,  06   tháng 09 năm  2022
 

QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023

 
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
       Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023 gồm các ông, bà có tên sau:
1/ Bà Lê Thị Hồng Trinh;        Chức vụ: Hiệu trưởng             -Trưởng ban
2/ Bà Trần Thị Trà My;           Chức vụ: P. Hiệu trưởng                  - Phó ban
3/ Bà Phạm Thị Thu Chang;    Chức vụ: P. Hiệu trưởng                   - Phó ban
4/ Bà Bạch Thị Lê Na;             Chức vụ: Bí thư Chi đoàn        - Thành viên
5/Bà Lê Thị Hà Tiên;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                   - Thành viên
6/ Bà Ngô Thị Quyền;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                  - Thành viên
7/ Bà Phạm Thị Thu Nga;       Chức vụ: Nhân viên y tế                   - Thành viên
      Điều 2:  Các ông (bà) trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các  ông (bà) có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hồng Trinh

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG SAO BIỂN                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Số:       /KH-MGSB                 Tam Hải, ngày  06   tháng  09  năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023
         
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2022 -2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ  có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
II. NỘI DUNG:
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 45/2021/TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023; thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường học và có các đ/c đại diện giáo viên các lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
          III. KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung

8,9/2022
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu tài chính huyện có kế hoạch tu sửa đồ chơi ngoài trời, kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng điện, đường điện.
 - Họp Ban Đại diện phụ huynh học sinh đầu năm.
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

 10/2022
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 - 2020. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019-2020. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Ra quyết định thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2019-2020
- Phối hợp với trạm y tế xã lập kế hoạch khám sức khoẻ trẻ
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và trẻ - Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

11/2022
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh thanh lý bàn ghế, tủ cá nhân đã hư hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

 
- Mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

12/2022
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đồ dùng bếp ăn để phục vụ tốt  cho công tác bán trú của trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

1/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

2/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ sung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

3/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

4/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2 cho trẻ
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

5/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết công tác an toàn tai nạn thương tích trong năm học.
 
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường
 - Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích, luôn kiểm tra, sửa chữa các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho trẻ.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thông đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích. Tập trung chú ý các loại thương tích thường gặp: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc….
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ do Phòng Giáo dục mở.
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và xử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường có kế hoạch bổ sung.     
              
 
Nơi nhận:
- PGD b/c;
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Hồng Trinh
    
                                                                                                                                                         

 
phßng gd& ®t NÚI THÀNH
tr­êng MG SAO BIỂN
 
 

Số:   /QĐ - MGSB
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
         
Tam Hải,  06   tháng 09 năm  2022
 

QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023

 
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
       Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023 gồm các ông, bà có tên sau:
1/ Bà Lê Thị Hồng Trinh;        Chức vụ: Hiệu trưởng             -Trưởng ban
2/ Bà Trần Thị Trà My;           Chức vụ: P. Hiệu trưởng                  - Phó ban
3/ Bà Phạm Thị Thu Chang;    Chức vụ: P. Hiệu trưởng                   - Phó ban
4/ Bà Bạch Thị Lê Na;             Chức vụ: Bí thư Chi đoàn        - Thành viên
5/Bà Lê Thị Hà Tiên;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                   - Thành viên
6/ Bà Ngô Thị Quyền;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                  - Thành viên
7/ Bà Phạm Thị Thu Nga;       Chức vụ: Nhân viên y tế                   - Thành viên
      Điều 2:  Các ông (bà) trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các  ông (bà) có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hồng Trinh

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG SAO BIỂN                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Số:       /KH-MGSB                 Tam Hải, ngày  06   tháng  09  năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023
         
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2022 -2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ  có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
II. NỘI DUNG:
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 45/2021/TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023; thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường học và có các đ/c đại diện giáo viên các lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
          III. KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung

8,9/2022
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu tài chính huyện có kế hoạch tu sửa đồ chơi ngoài trời, kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng điện, đường điện.
 - Họp Ban Đại diện phụ huynh học sinh đầu năm.
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

 10/2022
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 - 2020. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019-2020. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Ra quyết định thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2019-2020
- Phối hợp với trạm y tế xã lập kế hoạch khám sức khoẻ trẻ
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và trẻ - Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

11/2022
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh thanh lý bàn ghế, tủ cá nhân đã hư hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

 
- Mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

12/2022
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đồ dùng bếp ăn để phục vụ tốt  cho công tác bán trú của trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

1/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

2/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ sung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

3/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

4/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2 cho trẻ
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

5/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết công tác an toàn tai nạn thương tích trong năm học.
 
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường
 - Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích, luôn kiểm tra, sửa chữa các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho trẻ.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thông đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích. Tập trung chú ý các loại thương tích thường gặp: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc….
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ do Phòng Giáo dục mở.
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và xử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường có kế hoạch bổ sung.     
              
 
Nơi nhận:
- PGD b/c;
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Hồng Trinh
    
                                                                                                                                                         

 
phßng gd& ®t NÚI THÀNH
tr­êng MG SAO BIỂN
 
 

Số:   /QĐ - MGSB
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
         
Tam Hải,  06   tháng 09 năm  2022
 

QUYẾT  ĐỊNH
V/v thành lập Ban chỉ đạo “Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023

 
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO SAO BIỂN

Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
       Căn cứ vào vai trß vµ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng của c¸n bé, gi¸o viªn, c«ng nh©n viªn trong nhµ trường.
QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1:  Thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023 gồm các ông, bà có tên sau:
1/ Bà Lê Thị Hồng Trinh;        Chức vụ: Hiệu trưởng             -Trưởng ban
2/ Bà Trần Thị Trà My;           Chức vụ: P. Hiệu trưởng                  - Phó ban
3/ Bà Phạm Thị Thu Chang;    Chức vụ: P. Hiệu trưởng                   - Phó ban
4/ Bà Bạch Thị Lê Na;             Chức vụ: Bí thư Chi đoàn        - Thành viên
5/Bà Lê Thị Hà Tiên;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                   - Thành viên
6/ Bà Ngô Thị Quyền;               Chức vụ: Tổ trưởng CM                  - Thành viên
7/ Bà Phạm Thị Thu Nga;       Chức vụ: Nhân viên y tế                   - Thành viên
      Điều 2:  Các ông (bà) trong ban chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của bộ phận mình phụ trách.
        Điều 3: Các  ông (bà) có tên trong Điều 1, các tổ chuyên môn và bộ phận tài vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 
Nơi nhận:
- PGD (B/c);
- Lưu VT: (T/h).
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hồng Trinh

PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MG SAO BIỂN                      Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

          Số:       /KH-MGSB                 Tam Hải, ngày  06   tháng  09  năm 2022
KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích
 trong cơ sở Giáo dục Mầm non Năm học 2022 - 2023
         
Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành  quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;
Căn cứ thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành  quy định về  Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở  giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Công văn số 47/PGDĐT ngày 11tháng 01 năm 2022 của Phòng GDĐT huyện Núi Thành Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non;
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và nhà trường, Trường Mẫu giáo Sao Biển xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2022 -2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong nhà trường.
- Huy động sự tham gia của các thành viên trong cơ sở giáo dục Mầm non, phụ huynh của trẻ và cộng đồng, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ  có thể gây ra tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh tại trường.
II. NỘI DUNG:
- Triển khai tới toàn thể CBGV, NV thông tư số 45/2021/TT - BGDĐT ngày 31 tháng 12năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích” của trường Mẫu giáo Sao Biển Năm học 2022 – 2023; thành lập Ban chỉ đạo y tế trường học do đ/c Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban, đ/c y tế trường học và có các đ/c đại diện giáo viên các lớp. Ban đại diện phụ huynh học sinh.
- Đề ra các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
          III. KẾ HOẠCH  THỰC HIỆN
 
Tháng Nội dung Kế hoạch bổ sung

8,9/2022
- Kiểm tra CSVC, đồ dùng, trang thiết bị, tham mưu tài chính huyện có kế hoạch tu sửa đồ chơi ngoài trời, kiểm tra toàn bộ hệ thống bóng điện, đường điện.
 - Họp Ban Đại diện phụ huynh học sinh đầu năm.
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt

 10/2022
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019 - 2020. Ra quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường năm học 2019-2020. Triển khai KH tới toàn thể CBGV, NV.
- Ra quyết định thành lập ban chăm sóc sức khoẻ trẻ năm học 2019-2020
- Phối hợp với trạm y tế xã lập kế hoạch khám sức khoẻ trẻ
- Thu và nộp tiền bảo hiểm thân thể cho CBGV, NV và trẻ - Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

11/2022
- Kết hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh thanh lý bàn ghế, tủ cá nhân đã hư hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Xây dựng tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

 
- Mua bổ sung đồ dùng trang thiết bị phục vụ bán trú thay thế đồ dùng đã hỏng.
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Sửa chữa, nâng cấp đường điện đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

12/2022
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn.
- Có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đồ dùng bếp ăn để phục vụ tốt  cho công tác bán trú của trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

1/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về phòng tránh và xử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

2/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Bổ sung tủ thuốc và trang bị thuốc, thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo quy định để xử lý các tai nạn  khi cần thiết.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

3/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

4/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Khám sức khoẻ  lần 2 cho trẻ
- Sửa chữa đồ chơi ngoài trời
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
 

5/2023
- Tổ chức tốt các hoạt động của nhà trường.
- Kiểm tra thường xuyên các đồ dùng, thiết bị có kế hoạch thay thế đồ dùng, thiết bị không đảm bảo an toàn
- Kiểm kê tài sản của nhà trường.
- Vệ sinh sân chơi đảm bảo an toàn, không trơn trượt
- Tuyên truyền, huy động sự tham gia của các tổ chức, phụ huynh và cộng đồng về các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích. Đảm bảo an toàn cho trẻ khi về nghỉ hè.
- Tổng kết công tác an toàn tai nạn thương tích trong năm học.
 
IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
 - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích tới các bậc phụ huynh và cộng đồng bằng nhiều hình thức; như tờ rơi, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu…Xây dựng góc tuyên truyền tại các lớp, thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, các ngày lễ hội có nội dung liên quan…
- Tổ chức thực hiện các hoạt động can thiệp, giảm nguy cơ gây tai nạn thương tích trong nhà trường
 - Cải tạo môi trường chăm sóc, nuôi dạy an toàn phòng chống tai nạn thương tích, luôn kiểm tra, sửa chữa các điều kiện phục vụ sinh hoạt cho trẻ.
- Đầu năm học kiểm tra lại toàn bộ các hệ thông đường điện, đồ chơi ngoài trời, đồ dùng đồ chơi, các thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ để tu sửa và có kế hoạch thay thế.
- Kiểm tra thường xuyên, phát hiện và khắc phục  ngay các đồ dùng có nguy cơ gây thương tích. Tập trung chú ý các loại thương tích thường gặp: ngã, vật sắc nhọn đâm, cắt, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng điện giật, ngộ độc….
- Huy động sự tham gia của các ban ngành địa phương, phụ huynh của trẻ và cộng đồng thu thập thông tin, phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, để có các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tại trường
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho CB, GV, NV về các nội dung phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường, tạo điều kiện để CBGV, NV được tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về phòng tránh và sử lý các tai nạn thường gặp ở trẻ do Phòng Giáo dục mở.
- Xây dựng tủ thuốc nhà trường và trang bị một số thuốc theo qui định và một số thiết bị, dụng cụ cấp cứu theo qui định để sử lý các tai nạn  khi cần thiết.
-  Xây dựng những quy định về phát hiện và xử lý một số tai nạn thường gặp ở trẻ như: Hóc sặc, đuối nước, gãy xương, sốt cao, chảy máu phần mềm. Cách phòng chống.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong năm học 2022-2023 của trường Mẫu giáo Sao Biển. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh BGH nhà trường có kế hoạch bổ sung.     
              
 
Nơi nhận:
- PGD b/c;
- Lưu VP: T/h.
HIỆU TRƯỞNG


Lê Thị Hồng Trinh
    
                                                                                                                                                          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây