Học tập Bác Hồ

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN

Thứ tư - 05/06/2019 00:57
LĐLĐ HUYỆN NÚI THÀNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐ TRƯỜNG MG SAO BIỂN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…./BC-CĐ MGSB         Tam Hải, ngày  24 tháng  5  năm 2019

BÁO CÁO TỔNG  KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
 NĂM HỌC 2018-2019
Để đánh giá việc thực hiện chương trình, kế họach hoạt động Công đoàn cơ sở Trường MG sao Biển năm học 2018-2019, Ban chấp hành Công đoàn Trường MG Sao Biển báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 gồm các phần như sau:
 A. Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019
          I. Đặc điểm tình hình.
          a. Thuận lợi:
         - Được sự quan tâm, chỉ đạo của LĐLĐ huyện Núi Thành, chi bộ nhà trường. Sự phối kết hợp, thống nhất giữa Công đoàn với BGH và các tổ chức đoàn thể nhà trường trong việc thực hiện công tác Công đoàn và nhiệm vụ năm học.
        - Tập thể CBCCVC trong nhà trường luôn đoàn kết, thống nhất cao và giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, có tinh thần tương thân tương ái.
        - Năm vừa qua trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trường đạt danh hiệu “ Cơ quan văn hóa tiêu biểu” và được chọn báo cáo tham luận trong toàn huyện, CĐ đạt danh hiệu CĐ VM được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, chi bộ đạt danh hiệu “ chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc”.
        - Đội ngũ ĐVCĐ có tư tưởng chính trị tốt, yên tâm công tác, tác phong mẫu mực, có trình độ chuyên môn vững vàng, nhiều GV có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc nuôi dưỡng – giáo dục trẻ.
        - Đội ngũ ổn định, có đủ số lượng GV đứng lớp : 16/16 giáo viên và được phân vào 8 lớp. Đội ngũ đoàn kết, có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao trong các hoạt động nhà trường, công đoàn.
        b. Khó khăn:
        - BCH CĐ đều làm một lúc 2 công tác kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế.
        - Kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng kịp thời trong các hoạt động.
       - ĐVCĐ đa số có con nhỏ, nhiều cô nghỉ hộ sản, mang thai nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạt động công tác công đoàn.
        2. Tình hình cán bộ, nhà giáo, lao động:
        -Tổng số CB NG-LĐ: 26     Nữ :  25
        -Tổng số đoàn viên: 26        Trong đó: Nữ: 25
        - Đảng viên: 15    ; Nữ:  14
        - Trình độ chuyên môn:  ĐH: 19 đ/c; TC: 2 đ/c; SC: 05 đ/c
        - Tin học chứng chỉ B: 20 đ/c; tin học Văn phòng: 02 đ/c
        - Ngoại ngữ chứng chỉ B: 21 đ/c; trung cấp chính trị: 05 đ/c
        II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019.
        1/Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.
          - BCH-CĐ đã có nhiều biện pháp tổ chức, vận động NG-LĐ tự chăm lo cải thiện đời sống: tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách( tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, chế độ tăng giờ…)
         - Kịp thời phổ biến chế độ chính sách như: Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2001 về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, pháp Luật đến tận đoàn viên lao động trong các đợt sinh hoạt công đoàn và chuyên môn như Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật CBCC, Luật Bình đẳng giới…
        - BCHCĐ đã vận động 100% CB-NG-LĐ tham gia đóng góp vào các văn bản có liên quan đến chế độ chính sách đối với CB-NG-LĐ; quy chế chi tiêu nội bộ; luật lao động…
        - BCH đã chỉ đạo cho BTTND cùng với ĐVCĐ giám sát việc thực hiện các chế độ  chính sách cho NGLĐ như:
   + Đã giám sát việc nâng bậc lương định kỳ cho 5 đ/c, và trước hạn cho 4 đ/c, phụ cấp ưu đãi cho 100% CBGV, phụ cấp thâm niên cho 19 đ/c, phụ cấp thêm giờ cho 7 đ/c, chế độ nghỉ ốm, thai sản, nghỉ hưu...
       - Thực hiện tốt viêc chăm lo đời sống đội ngũ nhà giáo, người lao động; kịp thời kiểm tra, giám sát, đề xuất và điều chỉnh thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế phối hợp hoạt động, Quy chế dân chủ cơ sở, tiền lương đối với nhà giáo, người lao động tại đơn vị; Công đoàn đã tham gia họp xét và đề nghị nâng lương kịp thời cho CBCCVC.
       - Đẩy mạnh hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống theo hướng Phối hợp với chính quyền giải quyết thỏa đáng giữa quyền lợi và hiệu quả công việc được giao; Công tác giúp đỡ, thăm hỏi đoàn viên vượt khó được công đoàn chú trọng thường xuyên, phát động phong trào vượt khó, tự học, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
       - Trong năm học Ban nữ công đã kết hợp với tổ công đoàn thăm hỏi động viên kịp thời các gia dình ĐVCĐ không may bị đau ốm, hiếu hỉ.
       - Phối hợp với BGH nhà trường tổ chức “Ngày pháp luật”; phổ biến các văn bản chế độ chính sách có liên quan đến CB-NG-LĐ.
       - Công đoàn cùng nhà trường tập trung chỉ đạo CBCCVC thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.     
        - Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; việc kiểm tra, kết quả thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện quy định công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT; hoạt động của Ban TTND; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.
       - BCH CĐ đã chỉ đạo BTTND  kiểm tra  đầy đủ các hoạt động của nhà trường trong năm học.
  + BCHCĐ đã tham gia với HT tổ chức sơ kết, tổng kết qui chế dân chủ của trường đạt kết quả tốt và thực hiện quy định công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT.
   + Ban TTND đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
       2. Tuyên truyền, vận động đội ngũ NG, NLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
       - BCH đã vận động 100% NGLĐ  đăng ký và  thực hiện phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp trong sinh hoạt Công đoàn, cơ quan, đơn  vị  theo chủ đề “Học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt.
       - BCH đã  vận động  100% CB-NG-LĐ học tập chủ trương, Nghị quyết của TW Đảng; Tỉnh ủy; Huyện ủy với  tinh thần thái độ nghiêm túc  khi  tham gia học tập.
       - BCH đã tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT và các chủ trương khác của ngành đến 100% CBNGLĐ.
       - Tuyên truyền cho ĐVCĐ học tập, và quán triệt về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp (Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, Công đoàn huyện Núi Thành lần thứ VIII nhiệm kỳ 2018-2023).
- Tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: Cách mạng Tháng Tám (19/8); 89 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam; Quốc khánh 2/9; và kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018); 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước , tháng công nhân 2018, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021…
- BCH đã  tuyên truyền, vận động  100% CB-NG-LĐ thực hiện nghĩa vụ công dân như: an toàn giao thông; không hút thuốc lá nơi công sở, trường học; không tham gia các tệ nạn xã hội…
- BCH đã  tuyên truyền, vận động 100%  CB-NG-LĐ hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện: đóng góp quỹ “Vì đồng nghiệp”; quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo; quỹ hỗ trợ “Nạn nhân CĐDC”, quỹ “nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”; quỹ “Bảo trợ trẻ em”, hiến máu tình nguyện, mái ấm công đoàn….Đã vận động 2 ĐV tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời tiêu cực, biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào việc chống tiêu cực và bệnh thành tích.
          - Thực hiện tốt cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Ngoài ra còn phối hợp tổ chức tuyên truyền về: Giáo dục dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, và các cuộc vận động khác mà ngành và địa phương phát động.
*Kết quả: Trong năm học, 100% ĐVCĐ xác định lập trường, tư tưởng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nêu cao tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên công đoàn, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, với đồng nghiệp, hoà nhã tâm huyết với ngành, tận tâm với trẻ. Biết học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, tự học để nâng cao trình độ đáp ứng xu thế phát triển của xã hội. Góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Thực hiện tốt  luật lao động và điều lệ công đoàn Việt Nam. Triển khai thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan.
         3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước.
    - Phối hợp với nhà trường, địa phương tham gia tốt các hoạt động và thực hiện tốt các cuộc vận động do ngành, địa phương hoặc các tổ chức đoàn thể khác phát động như tham gia thi đánh cầu lông nam và nữ…
    - Thường xuyên vận động cán bộ giáo viên công đoàn trong trường quyên góp ủng hộ học sinh gia đình nghèo, khó khăn, đau ốm và trẻ khuyết tật vượt khó…( 5 cháu, số tiền 2000.000đ).
    - Công tác xã hội hóa giáo dục: Sự lãnh đạo chỉ đạo của ngành, của địa phương và của các lực lượng xã hội, để cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Mở rộng và tạo nên mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa” Nhà trường- Gia đình- Xã hội” cùng thực hiện mục tiêu chung về giáo dục và đào tao.
* Kết quả cụ thể của việc tổ chức thực hiện và triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động: 100% CBGVNV tham gia đóng góp các quỹ: Quỹ vì đồng nghệp, vì người nghèo, mái ấm công đoàn, đền ơn đáp nghĩa,...
 - BCH CĐ phối kết hợp với BGH vận động CB-NG-LĐ đăng ký và tham gia thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính ngành nghề như:
+ Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;
+ Cuộc vận động: “Hai Không”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương - Trách nhiệm”; “Xây dựng đơn vị văn hóa, trường học văn hóa, gia đình văn hóa”; “Xã hội hóa giáo dục”.
- Vận động CB-NG-LĐ tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo, viết sáng kiến kinh nghiệm…
- Vận động CB-NG-LĐ tham gia đổi mới phương pháp dạy học, quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quản lý; giáo dục lễ giáo cho trẻ..
          - 100% ĐVCĐ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.
          4. Cải tiến lề lối làm việc, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

- Chương trình hoạt động và đăng ký thi đua CĐ, kế hoạch hoạt động CĐ  năm, tháng, của BCH được xây dựng ngay từ đầu năm học và thực hiện tốt, phân công được nhiệm vụ cụ thể cho tất cả đoàn viên CĐ, giúp CB, ĐVCĐ chủ động, tự giác tham gia hoạt động CĐ đạt kết quả, góp phần thực hiện tốt NQ của CĐ.
- Đã thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt BCH-CĐ định kỳ 3 tháng/lần., Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, Hội nghị chuyên đề…, do Công đoàn cấp trên tổ chức.
- Việc tổ chức họp liên tịch và sinh hoạt BCHCĐCS đúng hướng dẫn, ngày càng chất lượng, đã đi vào nề nếp.
- Ba tổ CĐ cũng được tập trung xây dựng Chương trình hoạt động và đăng ký thi đua của tổ ngay đầu năm học. Ba tổ CĐ sinh hoạt đều đặn có ghi biên bản đúng mẫu, nội dung đúng trọng tâm, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tổ CĐ.
- BCH công đoàn đã tham gia xây dựng quy chế dân chủ, quy chế phối hợp giữa công đoàn với nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ, các nội quy sinh hoạt chuyên môn, đoàn thể trong nhà trường. Vì vậy mọi hoạt động trong nhà trường và các đoàn thể đều có quy cũ và nền nếp.
- Trong năm học 2018 -2019 BCHCĐ đã kết nạp được 4 ĐV( cô Na, cô Vân, cô Long và cô Bích Thảo) vào tổ chức công đoàn cơ sở. Và có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, tổ Công đoàn.
-100% CBCĐ được bồi dưỡng nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- BCH đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XI);  BCH đã  giới thiệu  2 đoàn viên ưu tú cho Đảng; BCHCĐ và chính quyền có mối quan hệ  và phối hợp tốt trong công tác.
- BCHCĐ thực hiện  tốt các chế độ thông tin báo cáo hoạt động Công đoàn.
         5. Công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”:
         - BCHCĐ đã hướng dẫn  thành lập BNC, TNC và xây dựng qui chế hoạt động, chương trình hoạt động năm học 2018-2019 của Ban Nữ công. BNC đã sinh hoạt đi vào nề nếp.
- Ban nữ công luôn bám sát các chương trình hoạt động CĐ để xây dựng chương trình hoạt động của nữ công và duy trì hoạt động có hiệu quả ; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường, lắng nghe và thu thập ý kiến, nguyện vọng chính đáng của chị em về chế độ chính sách đãi ngộ cho giới nữ, để bảo vệ quyền và lợi ích cho chị  em nữ.
          -   BCH CĐ luôn tuyên truyền, thực hiện Pháp lệnh dân số; Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình.  
- BNC đã hướng dẫn 100% chị em đăng ký và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “5 không, 3 sạch”.
- BNC đã tham mưu với HT và BCHCĐ  thực hiện các hoạt động để  chăm lo đời sống cho nữ CB-NG-LĐ  như: Góp vốn quay vòng(1000.000đ/1 ĐV), vận động chị em đóng góp hỗ trợ khi ĐV gặp khó khăn, hoạn nạn; Tổ chức đưa ĐV đi khám sức khỏe định kỳ; chăm lo cho con CB-NG-LĐ như: Tổ chức tặng quà Trung thu, 1/6 và phát thưởng cho con ĐVCĐ học Khá, Giỏi; khen thưởng và tặng quà cho con CB-GV-NV đậu CĐ và ĐH. Vận động 100% chi em  đóng góp quỹ  “Vì trẻ em”.
* Kết quả:
- Nhiều đoàn viên nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.
Phong trào : “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” và Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, Vì sự tiến bộ của phụ nữ: Đây là phong trào mang tính xã hội nhằm xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá không những ở cơ quan mà còn ảnh hưởng lớn đến cụm dân cư mà đoàn viên đang sinh hoạt, nên công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi để ĐVCĐ phát huy tính tích cực, chủ động trong các hoạt động này.

-  Ban nữ công đã giám sát kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách cho nữ CCVC ; Vận động chị em nữ đăng ký tham gia phong trào “ Giói việc trường- Đảm việc nhà” , có 100% chị em đăng ký tham gia.
- Đổi mới phương pháp và nội dung tổ chức hoạt động nữ công: tổ chức tốt các ngày lễ, tết; Tết trung thu, lễ kỷ niệm ngày thành lập HLHPNVN, ngày Hiến chương các nhà giáo VN 20/11, tết Kỷ Hợi, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,... ( bằng hình thức dã ngoại với đầy đủ nội dung sinh hoạt để tạo cảm giác thoải mái, ấn tượng cho chị em sau những ngày vất vả của công việc…).
     6. Hoạt động tham quan, học tập kinh nghiệm
       BCH CĐ phối hợp với nhà trường tổ chức cho tất cả ĐVCĐ đi tham quan “ Huế- Đà nẵng- Hội An” vào tháng 06/2018 và đã ký hợp đồng đi tham quan “ Quảng Nam- Sa Pa- Ninh Bình- Phú Thọ” 5 ngày, từ ngày 26-30/07/2019;  tổ chức sinh hoạt CLBGĐHP và gặp mặt dâu rể vào ngày mùng 04/giêng/Kỷ Hợi … nhằm tạo cơ hội cho dâu rể trong nhà trường có dịp được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sống trên cơ sở đó sẽ hiểu sâu hơn về nhiệm vụ, công việc của mỗi cá nhân trong các lĩnh vực công tác trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con theo khoa học, giáo dục con ngoan, lễ phép; phối kết hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức sinh hoạt giao lưu( sinh hoạt 8/3) để chị em gặp nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn  với nhau; hằng quý BCH tổ chức mừng sinh nhật cho chị em đoàn viên vừa tạo động lực cho chị em trong công việc và tạo tính đoàn kết trong nội bộ.
         7. Tăng cường công tác kiểm tra
        - UBKT đã xây dựng được chương trình hành động, quy chế của UBKTCĐ và thực hiện kiểm tra công tác tài chính năm 2018-2019, thực hiện điều lệ công đoàn và việc thực hiện các chỉ tiêu của Hội nghị đầu năm học đề ra.
       - UBKT Công đoàn đã sinh hoạt có nề nếp.
       - Ban Chấp hành và UBKT Công đoàn  thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo chức năng, quyền hạn quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
       - Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn tại trường được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên làm việc với Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng tổ Công đoàn để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, lao động để giải quyết kịp thời.
        8. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn
        -  Công tác thu – chi tài chính chặt chẽ, đúng quy định, đúng chế độ kế toán, báo công khai, tiết kiệm – hiệu quả, không có trường hợp sai phạm, lãng phí; báo cáo quyết toán năm 2018 nộp về  Ban Tài chính  LĐLĐ huyện kiểm tra và phê duyệt .
        - BCHCĐ đã xây dựng qui chế  chi tiêu quỹ Công đoàn ngay từ đầu năm học và công khai qui chế chi tiêu quỹ công đoàn đến 100% ĐV trong ngày HNĐVCĐ đầu năm.
        -BCHCĐ đã thực hiện công khai tài chính Công đoàn theo quy định.
    III. Nhận xét đánh giá chung  
        - BCH CĐ Phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
        - Phối hợp với các nhà trường tổ chức thành công hội nghị CCVC và công đoàn năm học 2018-2019.
        - Phát động thi đua  ngay từ đầu năm học và cho ĐVCĐ đăng kí thi đua của tập thể và cá nhân, hoàn thiện hồ sơ đăng kí thi đua nộp về LĐLĐ huyện kịp thời.
        - Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao  nhân  dịp các ngày lễ lớn 20/10,  20/11, 8/3 đặc biệt là tham gia nhiệt tình các cuộc thi do trường, CĐ ngành tổ chức( thi viết báo tường). Tham gia sinh hoạt cụm chuyên môn liên trường MG trong huyện.

        - Tham gia giám sát việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất trong nhà trường.
        - Động viên đội ngũ CBGVNV  khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục nhà trường; Động viên  CBGVNV  nhà trường không ngừng thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn; tham gia họp xét thi đua cuối năm, kết quả xếp loại thi đua : Xếp loại ĐV xuất sắc: …. đ/c; Xếp loại  tốt: …. đ/c. Xếp loại khá:… đ/c
  • Những hạn chế, thiếu sót, nêu nguyên nhân:
         - BCH CĐ đều làm một lúc 2 công tác kiêm nhiệm nên thời gian công tác hoạt động công đoàn còn hạn chế
        -  Kinh phí hoạt động công đoàn hạn hẹp nên rất khó khăn trong hoạt động công đoàn
        * Những kiến nghị với: Đảng, Nhà nước, Công đoàn cấp trên.
       - Mong các cấp lãnh đạo quan tâm hơn về chế độ lương của chị em nhân viên cấp dưỡng để đáp ứng đủ mức sống so với tình hình kinh tế hiện nay.
        * Bài học rút ra kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, thực hiện.
       - BCH CĐ sẽ quyết tâm tự học tự rèn, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm để làm tốt công tác hoạt động công đoàn trong thời gian đến.
         IV.So sánh với kết quả đăng ký thi đua đầu năm học
- So với bảng đăng ký thi đua đầu năm học, các chỉ tiêu thi đua đều đạt.
         B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2019-2020
        Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW; phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, BCH CĐCS trường MG Sao Biển triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 như sau:                                  
    1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ CBCCVC thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Tuyên truyền về  những chủ trương đổi mới của ngành theo tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung tuyên truyền trong đội ngũ CBCCVC nâng cao nhận thức về đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động, đánh giá kết quả giáo dục; tuyên truyền, tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị đa dạng, phong phú nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 66 năm ngày thành lập CĐGD Việt Nam.
    2. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của nhà trường, đơn vị; kịp thời phản ánh với cấp trên những vướng mắc, bất hợp lý trong quá trình đổi mới của ngành. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục trong thể thao CBCCVC, gắn nội dung các phong trào thi đua và các cuộc vận động với các chủ trương đổi mới của ngành và của công đoàn cấp trên. Tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn  như: ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày hội QP toàn dân 22/12;  ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2; ngày giải phóng thống nhất đất nước...

     3. Chủ động phối hợp với chuyên môn để tham mưu, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBCCVC. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, thăm hỏi động viên đoàn viên kịp thời lúc ốm đau, hoạn nạn, gặp hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, đoàn kết.Tham gia đánh giá, xếp loại, quy hoạch, sắp xếp đội ngũ, khen thưởng, kỷ luật….theo kế hoạch của nhà trường. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường, ATTP, ATGT; chủ động và tăng cường tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, trường học văn minh, xanh, sạch, đẹp.
      4. Công đoàn phối hợp với hiệu trưởng để thực hiện tốt quy chế dân chủ, Hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan đơn vị; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát, phản biện và tham gia quản lý đơn vị, trường học; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động công đoàn, chú trọng bồi dưỡng BCH cơ sở; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý và tổ chức hoạt động,..
    5. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp với Ban VSTBPN hoàn thành các mục tiêu chuẩn bị cho tổng kết Kế hoạch BĐG, hoạt động VSTBPN giai đoạn 2016-2021; tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình.
     6. Phối hợp với chuyên môn chỉ đạo tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa, lịch sử địa phương góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Vận động đoàn viên thực hiện tốt công tác tự học tự rèn, bồi dưỡng thường xuyên, dự giờ thăm lớp đảm bảo; tham gia tốt các cuộc thi do cấp trên tổ chức (Tham gia thi GVG cấp huyện…); thực hiện tốt
Quy chế chuyên môn.
     7. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành, từng bước nâng cao tính hiệu quả và chiều sâu của các phong trào thi đua, tránh hình thức; cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” phù hợp với thực tiễn, tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo kế hoạch của công đoàn Ngành; tham gia tốt các hoạt đền ơn đáp nghĩa, công tác tình nghĩa theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, ngày “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “vì tuổi thơ”, “Giúp em học giỏi” hiến máu tình nguyện….. Tham gia tích cực vào cuộc vận động ''Xã hội hoá Giáo dục.
    8. Ủy ban kiểm tra CĐ, tham mưu, giúp BCH CĐ tăng cường kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, thực hiện Nghị Quyết Đại hội Công đoàn, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, các quy định, quy chế quản lý sử dụng tài chính.
     9. Tiếp tục đổi mới nội dung, và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng của tổ chức công đoàn. Tích cực tham gia bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn theo kế hoạch công đoàn cấp trên. Quan tâm bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
     10. Một số hoạt động quan trọng trong năm học 2019 - 2020:
      - Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10.
      - Phối hợp với chính quyền tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
      - Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày QTPN 8/3…

     11. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo và nếp sống văn minh công cộng. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng trường học không khói thuốc lá. Đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng “Đơn vị, cơ quan văn hoá và gia đình nhà giáo văn hóa”.
    12. Thực hiện tốt công tác thu – chi và quản lý ngân sách công đoàn, công khai, minh bạch; thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.
Phát huy tốt vai trò của Ủy ban Kiểm tra CĐ tham mưu BCH công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

    13. Thực hiện đúng, đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Nắm bắt kịp thời tư tưởng nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để giải quyết kịp thời những vướng mắc và nguyện vọng của đoàn viên.

    Trên đây là báo cáo hoạt động công đoàn năm học 2018- 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm học 2019- 2020 của công đoàn trường MG Sao Biển. Kính mong sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn ngành để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rất mong được đóng góp ý kiến của CBCCVC để xây dựng công đoàn trường MG Sao Biển ngày càng vững mạnh toàn diện.
                                                                
      Nơi nhận:
  • CĐ MG Sao Biển- để thực hiện;
  • Các tổ công đoàn;
  • Lưu VP.
TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS
CHỦ TỊCH

(Đã ký)


                 Lê Thị Hồng Trinh
 
 
 
 
 
 

 

Tác giả bài viết: Lê Thị Hồng Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

fixleft
fixright
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây